TARONGERS FLORITS PER AL REI FELIP

 

Felipe II jove 2Abans de la segona meitat del segle XVIII les mencions a tarongers a la Plana són més aviat minses. Eren coneguts, però no constituïen conreus estables. Per això, un esment, relatiu a tarongers emprats per a bastir  enramades a la veïna vila de Nules, ens pot cridar l’atenció. L’esdeveniment va succeir justament ara fa 450 anys, l’onze d’abril de 1564, exactament,  amb ocasió del pas per Nules del rei Felip II, camí de València. El document de la visita reial, redactat pel notari Joan Nadal Roig, fou publicat per qui subscriu al butlletí Noulas i republicat per Vicent Felip Sempere l’any 2000. El fragment a què al·ludim diu així:

“Per a rebre a Sa Magestat, en la present vila de Nules, a ordinació del magnífic en Pere de Móra, batle, justícia y jurats de dita vila y baronia de Nules, se feren les coses següents:

  Primo, fonch enramat tot lo carrer Major de Nules y lo frontal del portal fora.l raval de Vilareal, ab molts rams de murta molt verda y rams de terongers ab les flors; y davant la casa hon aposentà hi foren presentats dos terongers ab tota sa flor blanca, com hun germir, y ab teronges, de tal manera que apareixia, certament, ésser naturalment, ab initio, ésser allí criats, y altres per lo carrer Major”.

De segur que la presència del tarongers amb flor, i fins i tot alguns també amb fruit, no passaria inadvertida per al monarca, gran afeccionat a la botànica i els jardins. Tampoc per als moriscs de La Vilavella, car els cristians nous vilavellans mantenien relacions molt fluïdes amb la gent de Nules. I, a tall d’anècdota: a les enramades del nostre JE_140411_DSC8771poble encara és emprada la murta -tot i tractar-se d’un arbust protegit- i les fulles de taronger.

Enguany els horts ostenten legions d’ennatades flors. Per la nit, el nivi bosc taronjaire ens tramet l’iniciàtic perfum. “Els terongers han florit cegos”, comenten llauradors soca-relats. Orbs d’amor, en qualsevol cas.

Som a l’abril, el mes més amorós. Fruïm-ne.

Article elaborat per Joan Antoni Vicent Cavaller.