ELS HABITANTS DE LA VILAVELLA

Plaça La Vila

Plaça la Vila
Arxiu fotogràfic Juan Escrig

Quan em convidaren a escriure sobre La Vilavella des del punt de mira geogràfic, vaig pensar que aquesta disciplina era, si més no, desconeguda, mal entesa i, fins i tot, odiosa: La imatge que evoca sol consistir en uns llistats interminables de muntanyes, rius, caps, països, capitals… però, en realitat, la geografia és molt més que això, és una bona eina per tal de conéixer el nostre entorn físic i humà, la nostra societat.

Podem plantejar-nos algunes preguntes sobre el nostre poble i la seua gent: quants en sóm, com som, de quina manera hem evolucionat en quantitat i, per què no, en qualitat; cóm és el nostre entorn físic, rural, urbà, etc.

Sobre la primera questió, tots sabriem dir que, aproximadament, sóm més de 3.000 habitants. ,

És poca o molta gent?

No importa massa: el més significatiu és que la nostra població està estancada o va reduïnt-se des de fa anys. La trajectòria del nombre d’habitants podem seguir-la gràcies als Censos de Població, el primer dels quals va aparéixer el 1857 i han seguit periòdicament fins els nostres dies, ara mateix amb els Padrons d’Habitants.

Abans de l’época censal també tenim alguna información, encara que no tan sistemàtica. El poble de La Vilavella era habitat per moriscs fins la seua expulsió el 1609. Després de la repoblació cristiana, la primera notícia que tenim és de 1646: 34 cases (cases era igual a veïns o famílies), segons un document de l’Arxiu del Regne de Valencia. A la fi del segle XVII, hi ha 60 cases o (documents d’En Victor Riva) i, cent anys després, ja s’arriva a 248 veïns, segons Cavanilles. Una darrera informació precensal, la dona el Diccionario de Madoz, amb 373 veïns el 1850.

Poliesportiu

Poliesportiu
Arxiu fotogràfic Juan Escrig

La xifra arrodonida de 3.400 s’ha quedat com gravada al cap de la gent, de manera que s’acostuma a dir-la com una aproximació al nombre d’habitants, quan algú ens ho demana.

No és així. La població ha baixat sense parar. A l’any 2000, èrem 3.366 habitants i en els 13 anys de aquest segle, s’ha mantingut estancada: 3.363 el 2005, 3.357 el 2010. A partir d’aquesta data, amaina clarament: 3.272 el 2013.

L’explicació caldrà cercar-la en les característiques de la natalitat, l’envelliment de la població i la mortalitat, el balanç migratori… és a dir, unes noves questions sobre les quals podem anar parlant.

Article elaborat per Conxa Domingo.